Microsoft visual 2018: Microsoft Visual C++ 2015-2022 (14.36.32532.0) Redistributable Package — Драйверы — Новости Software

Download Microsoft Visual C++ Redistributable (Alle Versionen) — Der Windows Papst

Bei «Загрузить Microsoft Visual C++ Redistributable (Alle Versionen)» вручную, который находится в Laufzeitbibliotheken die zur Ausführung von Anwendungen benötigt werden. Библиотека с Java Runtime (JRE) или с .NET Frameworks vergleichbar.

Über die Systemsteuerung > Program können die aktuell installierten Pakete eingesehen werden.

Aktualisiert am 16.10.2022

Распространяемый пакет Microsoft Visual C++ 2008 (x86)

Распространяемый пакет Microsoft Visual C++ 2008 (x64)

Распространяемый пакет Microsoft Visual C++ 2008 с пакетом обновления 1 MFC (x86)

Пакет обновления Microsoft Visual C++ 2008 1 Распространяемый пакет MFC (x64)

Распространяемый пакет Microsoft Visual C++ 2010 (x86)

Распространяемый пакет Microsoft Visual C++ 2010 (x64)

Распространяемый пакет Microsoft Visual C++ 2010 SP1 (x86)

Распространяемый пакет Microsoft Visual C++ 2010 SP1 (x64)

Распространяемый пакет Microsoft Visual C++ 2012 (x86)

Распространяемый пакет Microsoft Visual C++ 2012 (x64)

Распространяемый пакет Microsoft Visual C++ 2013 (x 86)

Распространяемый пакет Microsoft Visual C++ 2013 (x64)

Распространяемый пакет Microsoft Visual C++ 2015 (x86)

Распространяемый пакет Microsoft Visual C++ 2015 (x64)

Распространяемый пакет Microsoft Visual C++ 2017 (x86) х86)

Распространяемый пакет Microsoft Visual C++ 2017 (x64)

Распространяемый пакет Microsoft Visual C++ 2019 (x86)

Распространяемый пакет Microsoft Visual C++ 2019 (x64)

Распространяемый пакет Microsoft Visual C++ 2022 (x86) )

Распространяемый пакет Microsoft Visual C++ 2022 (x64)

Пакет Visual C++ 2019 установлен в пакете версии 2015-2017.

Пакет Visual C++ 2022 установлен в пакете версий 2015-2019.

Параметр установки Microsoft Visual C++

Microsoft Visual C++ 2008

vcredist_x86.exe /q
vcredist_x64.exe /q

900 02 vcredist_x86.exe /qb
vcredist_x64.exe /qb

vcredist_x86.exe /qb!
vcredist_x64.exe /qb!

Microsoft Visual C++ 2010 и 2012

vcredist_x86.exe /q
vcredist_x64.exe /q

vcredist_x86.exe /q /norestart
vcredist_x 64.exe /q /norestart

Microsoft Visual C++ 2013, 2015, 2017, 2019, 2022

vcredist_x86.exe /install /quiet /norestart
vcredist_x64.exe /install /quiet /norestart

900 02 vcredist_x86.exe /install /passive /norestart
vcredist_x64.exe /install /passive /norestart

Удаление Microsoft Visual C++

vc_redist.x86.exe /uninstall
vc_redist.x64.exe / uninstall

Необязательный

Начать установку найти с пакетом в папке C:\ProgramData\Package Cache.

Manche Программа, включающая другие среды выполнения с установленными средами выполнения, а также установка собственных программ, включая VC-Runtime-Installer die Installation wegen der vorhandenen neueren Version verweigert und einen Fehlercode zurückgibt, der vom umgebenden Installationsprogramm als Fehlschlag gewertet wird (ist z.B. bei der Stundenplansoftware Untis 2019 aufgetreten).

Была ли включена DLL в систему?

Die Ausführung des Codes kann nicht fortgesetzt werden, da MSVCP. dll nicht gefunden wurde.

Имя MSVCR90.dll или MSVCP90.dll, установленное вместе с Microsoft Visual C++ 2008, установлено

Имя MSVCR100.dll или MSVCP100.dll, которое может быть установлено Microsoft Visual C++ 2010 SP1 Верден.

Если MSVCR110.dll или MSVCP110.dll были установлены вместе с Microsoft Visual C++ 2012, он был установлен.

Если MSVCR120.dll или MSVCP120.dll были установлены вместе с Microsoft Visual C++ 2013, он был установлен.

Если MSVCR140.dll или MSVCP140.dll были установлены вместе с Microsoft Visual C++ 2015, они были установлены.

Если MSVCR150.dll или MSVCP150.dll был установлен Microsoft Visual C++ 2017, он был установлен.

Если MSVCR160.dll или MSVCP160.dll были установлены вместе с Microsoft Visual C++ 2019, он был установлен.

Если MSVCR170.dll или MSVCP170.dll были установлены вместе с Microsoft Visual C++ 2022, он был установлен.

Номер версии Microsoft Visual C++

Выше таблица с номером версии для всех распространяемых пакетов Microsoft Visual C++.

Распространяемый пакет Microsoft Visual C++ 2005 v8.0.56336
Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x64) v8.0.56336
Распространяемый пакет Microsoft Visual C++ 2005 v8.0.61001
Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x64) (x64) v8.0.61000
Распространяемый пакет Microsoft Visual C++ 2008 x86 v9. 0.30729.17
Распространяемый пакет Microsoft Visual C++ 2008 x64 v9.0.30729.17
Распространяемый пакет Microsoft Visual C++ 2008 x86 v9.0.30729.6161
Распространяемый пакет Microsoft Visual C++ 2008 x64 v9.0.30729.6161
Распространяемый пакет Microsoft Visual C++ 2010 x86 v10.0.40219
Распространяемый пакет Microsoft Visual C++ 2010 x64 v10.0.40219
Распространяемый компонент Microsoft Visual C++ 2012 (x86) v11.0.61030
Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x64) v11.0.61030
Распространяемый компонент Microsoft Visual C++ 2013 (x86) v12.0.30501
Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x64) v12.0.30501
Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x86) v12.0. 40664
Распространяемый компонент Microsoft Visual C++ 2013 (x64) v12.0.40664
Распространяемый пакет Microsoft Visual C++ 2015–2022 (x86) v14.30.30704
Распространяемый пакет Microsoft Visual C++ 2015-2022 (x64) v14.30.30704

Название:

Это логотип, принадлежащий Microsoft для Visual C++.

Скачать Microsoft Visual C++ 2022 64bit

Microsoft Visual C++ дан чо конг вийк луп трин нгон нгу C với cac chức tự động hoàn thành việc viết mã và cac chức năng gỡ lỗi ti ên tiến, biên dịch và xây dựng hệ thống, gỡ lỗi từ xa… Microsoft Visual C++ đã có một quá trình phát triển liên tục với nhiều phiên b ản khác nhau, bổ sung những tính năng hiện đại đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người dùng.

Nội dung bài viết:
1. Giới thiệu phần mềm Microsoft Visual C++
2. Các tính năng chính của Microsoft Visual C++
3. Phần mềm cùng chức năng

Сообщить Microsoft Visual C++

Microsoft Visual C++ с помощью MSVC или более поздней версии (IDE) с использованием C, C++, ụ cho phát triển và gỡ lỗi mã nguồn C++. Microsoft Visual C++ Hỗ trợ cac chức năng về tự động hoàn thành việc viết mã và cac chức năng gỡ lỗi tien tien.

Microsoft Visual C++ tạo ra môi trường lập trình hoàn hảo cho cac ngôn ngữ C/C++, cung cấp thư viện nguồn phong phú cho việc viết và chạy cac ứng Донг Бонг Нгон Нго C. Microsoft Visual C++ Кхонг Тхой Тхиу Чо Как Луп Тринь Вьен IT Тронг Вьет Вьет Пхен Мама, код Чонг Трын, Чой Тх Нгхим ứng dụng C. Ngoài ra Microsoft Visual C++ c tương thích tốt trên nhiều nền tảng Windows.

Microsoft Visual C++, phần mềm lập trình C++ và thực thi ung dụng

Microsoft Visual C++ mang đến môi trường lập trình C hoàn hảo với môi trường tích hợp để bạn viết và chạy cac ứng dụng ngôn ngữ C/C++ phục vụ cho nhiều dự án khác nhau, công cụ này đến từ Microsoft được đanh giá la khong thể thiếu với cong vi ệc lập trình của dan IT. Microsoft Visual C++ sẽ khắc phục những hạn chế thường thấy của ngôn ngữ C, cho phép bạn tạo ra cac ứng dụng từ ngôn ngữ này the o cách dễ dàng và nhanh chóng nhất nhưng cũng được coi là tốt nhất.

Microsoft Visual C++ giup người dùng thực hiện việc lập trình c, viết chương trình, với thư viện khổng lồ mà Microsoft Visual C++ cung cấp cho người dù ng, bạn có thể dễ dàng thực hiện việc lập trình c, code chương trình C, chương trình cung hỗ trợ môi trường IDE, do đó khi code xong m ột chương trình người dùng có thể kiem tra và chạy luon chương trình để xem kết quả.

Microsoft Visual C++ mang đế giao diện lập trình trực quan, nhiều công cụ hỗ trợ

Microsoft Visual C++ ла мoт нгoн нгу лoп трін мэн мэ ва тіч хоп IDE дан чо хo điều хaнь Windows. Microsoft Visual C++ cung cấp cho bạn nhiều chức năng trong đó phải kể đến việc xay dựng ứng dụng cho Windows hoặc hỗ trợ chạy và vận hành m ột số phần mềm hoặc trò chơi điện tử trên máy tính.

Ngoài ra các bạn có thể truy cập vào các Website code mẫ dành cho lập trình viên để tìm kiếm nguồn tài nguyên cho công việc lập trìn h, học hỏi kinh nghiệm và nâng cao kỹ năng cho chính bản thân minh.

Microsoft Visual C++ là một công cụ dùng để khắc phục cac lỗi do hạn chế của ngôn ngữ lập trình của mã nguồn C, C++, Một ngôn ngữ lập trình lâu đời và được sử dụng phổ bien trong hệ điều hành Windows của Microsoft. Khi một chương trình C++ được cài vào может tính của bạn. Microsoft Visual C++ sẽ hỗ trợ tự động tìm kiem các lỗi vào vá lỗi để chương trình có thể vận hanh tốt. Phần mềm này hoạt động khong chiem nhiều tài nguyên hệ thong cung như hiệu suất của máy tính.

Ngoài việc hỗ trợ ngôn ngữ C, C++, Microsoft Visual C++ có thể hỗ trợ cac chương trình ngôn ngữ khac như được viết cho Microsoft Windows API, hoặc cac phầ с помощью API DirectX, в том числе Microsoft .NET Framework. Microsoft Visual C++ .Ngoài ra, Microsoft Visual C++ còn la công cụ hỗ trợ bắt buộc cho việc sử dụng phần mềm, trò chơi điện tử trên may tính của người sử dụng.

Những tính năng chinhs của Microsoft Visual C++

— Cộng cụ không thể thiếu hỗ trợ C, C++ :

Microsoft Visual C++ cho phép cac chương trình được viết bởi cac ngôn ng ữ C, C++ có thể hoạt động và vận hanh tốt han. Bản thân một số phần mềm trước khi cài đặt vào máy tính sẽ yêu cầu người dùng phải cài Microsoft Visual C++. Nếu không cài đặt chương trình này thì phần mềm đó sẽ gặp nhiều lỗi trong quá trình sử dửng.

— Tương thích hoàn toàn với cac phần mềm, công cụ lập trình khac:

Đối với người sử dụng la dân IT, Lập trình viên thì Microsoft Visual C++ là công cụ hỗ trợ họ viết phần mềm, code ch ương trình. Microsoft Visual C++ hỗ trợ và hoàn thiện những hạn chế của ngôn ngữ C, C++. ỗ trợ ngôn ngữ lập trình

— Giup bạn xem được cấu trúc và hiểu được mã nguồn của dự án:

Khong chỉ la cong cụ hỗ trợ và phát triển phần mềm cho Windows. Microsoft Visual C++ còn giup lập trình vien xem được cấu trúc và mã nguồn của một dự án lập trình mà khong cần sự hỗ trợ của m ột phần mềm hay công cụ nào khac.

— Hỗ trợ đa ngôn ngữ:

Microsoft Visual C++ hỗ trợ rất nhiều ngữ như Anh Pháp, Đức, Nga, Nhật B Ан, Хан Куок, Трунг Куок, Ан Да. .. Ва Со Лонг Нгон Нго Хо Тре Баи Microsoft Visual C++ Хайен Джанг Донг Лиен Ток Танг Лен. Hiển thị ngôn ngữ trong Microsoft Visual C++ có thể thai đổi dễ dàng khi người dùng chuyển đổi giao diện ngôn ngữ hệ điều hành 9000 3

— Hỗ trợ hầu hết cac hệ điều hành windows và dễ cài đặt:

Microsoft Visual C++ có thể chạy được trên r ất nhiều hệ điều hành cùng như cac phien bản Windows nhu Windows XP (Service Pack 1,2,3), Windows Server 2003, Vista, Windows 7. Các phiên bản windows như Standard Edition 32bit/64bit; Windows Vista Business/ 64-разрядная версия Business/ Enterprise/ 64-разрядная версия Enterprise/ Ultimate/ 64-разрядная версия Ultimate; Windows XP Professional Edition/ Professional x64 Edition/ Tablet PC Edition. Mỗi một phiên bản Windows đều có một phien bản Microsoft Visual C++ phù hợp, người dùng chỉ việc tải về máy tính phần mềm sẽ tự động tìm ra phiên bản phù hợp với hệ điều hành của bạn.

— Tích hợp nâng cấp trong hệ thống Обновление Windows:

Như hầu hết các phần mềm được phát triển bởi Microsoft, Microsoft Visual C++ có chức năng tự động update phiên bản mới.